Katolikus egyház és globalizmus I.

Jelen sorok katolikus hitű írója régóta figyeli aggódva a Katolikus egyházban zajló folyamatokat, azt, hogy hogy az egyház minden kritika és távolságtartás nélkül támogatja az Új Világrend ütemtervét, nevezetesen, hogy egy senki által nem választott, de gigantikus hatalommal rendelkező szervezet csendes puccsszerű módon átveszi az irányítást a világ országai, de legalábbis a nyugati államok fölött.

Mai dolgozatunkban szentelünk néhány sort annak, mi történt az egyházban a II. Vatikáni Zsinat alatt, majd egy-egy mondatban felidézzük a zsinati pápák tevékenységét Jorge Bergoglio pontifikátusáig. Elemezzük a Vatikán összefonódását az NWO-gépezet által diktált klímanarratívával Bergoglio trónralépését követően.

Következő alkalommal felidézzük, hogyan vált a Vatikán a kovid-narratíva motorjává a hívők körében. Végül szentelünk néhány sort azoknak az egyházi méltóságoknak, akik nem hajoltak meg a diktált kovid- és klímadoktrínának.

I. Mik ennek a WEF (Világgazdasági Fórum) által támogatott NWO ütemtervnek a fő elemei?

1, A fehér nemzetek homogenitásának megtörése az arabok és afrikaiak migrációjának erőltetésével, illetve effektíve magának az ideszállításnak a lebonyolításával. Ennek édestestvére az amerikai feketék bálványozása, a kötelező hajlongás, letérdelés előttük egy mondvacsinált ürügy kapcsán. Az áldásból természetesen részesül az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália is. Az egész Nyugatra jellemző: A bűnözőknek jogaik vannak (csak nekik vannak jogaik, az áldozatoknak nincsenek). A börtönök egy jobbfajta panzió ellátást biztosítanak, elrettentő hatásuk nincs.
Kákán is csomót kereső honfitársaim részére mondom: Természetesen helyes, üdvös dolognak tartom, ha a fejlődésben lemaradt embertársainkon erőnkhöz mérten segítünk. Ez a segítség megnyilvánulhat oktatásban, logisztikai segítségben, pénzadományokban, önkéntes munkában az érintett országokban. És ezt pontosan így látják azok az afrikai (szenegáli) papok is, akikkel volt alkalmam beszélni a kérdésről.

2, A gazdaság tönkretétele a klímarögeszme ürügyén. Amennyiben a fehér nemzetek hagyják, hogy továbbra is az ’emberokozta klímaváltozás, ebből kifolyólag pedig a sürgető karbonmentesítés ideológiájával tömjék őket, történelmi mércével mérve nagyon rövid idő alatt, évtizedeken belül megérkeznek egy elképzelhetetlen falansztervilágba, ahol kisebb-nagyobb lágerekben fogjuk tengetni életünket, amíg ezt a lágerőrök hasznosnak látják. Akik természetesen soha egy pillanatig nem veszik komolyan az ’emberokozta klímaváltozás nevű fantazmagóriát. Szükségesnek tartjuk itt nagyon röviden utalni arra: Akárhány ezer modell, tudományos dolgozat született az ’emberokozta globális felmelegedés bizonyítására, ezek mind egy bizonyítatlan, illetve bizonyítottan hamis feltételezésből indulnak ki, nevezetesen, hogy a levegő CO2-tartalma egy merev tükörként, határoló falként viselkedik, figyelmen kívül hagyva, hogy a troposzféra alsó rétegeiben a hőátadás legfontosabb módja a hőáramlás.

3, A lakosság totális kontrollja az egészségvédelem címén. Semmit nem használó, de súlyos mellékhatásokat, rákot, turbórákot, szívbetegségeket, vérrögképződést és számos halálesetet okozó, a reguláris klinikai tesztsorozaton le nem futtatott oltások erőltetése, a nemzeti önrendelkezés önkéntes átadása olyan szervezet (WHO) részére, amelyet olyan alapítványok szponzorálnak, amelyek milliárdos oltóanyag-ipari részvénycsomagokkal rendelkeznek (Bill & Melinda Gates alapítvány). A gépezet nem titkolt célja az oltások fokozatos átállítása modRNS technológiára.

Mindehhez társul a devianciák, szexuális aberrációk, sokszor egyértelmű elmekórtani esetek dicsőítése, az egyház kétezer éves tanításának sutba dobása, Szent Pál tanításának megtagadása úgymond a felebaráti szeretet címén.

Az Új Világrend építőmesterei alapos munkát végeztek, semmit nem bíztak a véletlenre.

A gépezet mindenekelőtt biztosította, hogy a 2005-ös madárinfluenza-hisztéria és a 2009-es sertésinfluenza-hisztéria hibái még egyszer meg ne ismétlődhessenek, nevezetesen, hogy úgy politikusok, mint egészségügyi szakemberek, mint a média egyes képviselői kétségbe vonták a sulykolt narratívát, a kínált oltóanyagok hatékonyságát.

2010 után a sajtó uniszónó támogatta a klímahisztériát. A nemzetállamok politikusai jó képet vágtak a nemzetpusztítással felérő narratívához. Hogy emögött zsarolás, vagy mesés vagyonszerzés lehetőségének megcsillantása állt, nem tudjuk természetesen. Ki tudja, hány politikus volt vendég Jeffrey Epstein buli-szigetén, ahol szex-rabszolgaként tartott kiskorú lányok nyújtottak szolgáltatást a politikusoknak, és az eseményt titokban videóra vették? Ehhez egy friss adalék (2023.11.03.):
Flynn USA-tábornok: a kongresszusi képviselők „kompromittáltak, mert gyerekekkel alszanak” és „a globalisták markában vannak”

Avagy hány politikusnál volt elég csak utalni arra, hogy a sajtó a hamarosan esedékes választásoknál az ellenzéket támogatja? Avagy hány politikus előtt húzták el a mesés meggazdagodás mézesmadzagját, hogy részesülhet a green deal gigantikus bevételeiből, amelyeket persze saját hazájának kell megfizetnie?

A gépezet – immár bevonva a politikusokat, ezután a tudósokat célozta meg: Aki támogatta a narratívát, az professzori kinevezést kapott, aki pedig kitartott elvei mellett, az lemaradt az akadémiai versenyben.

Mindez általános volt úgy az ’emberokozta klímaváltozás, mint a veszélyes vírusok kérdéskörében. Egyet tudunk. A fő-fő indoktrinátorok számtalanszor tanújelét adták annak, hogy ők maguk nem hisznek az általuk hirdetett tézisekben, legyen az vírusveszély vagy klímaválság.

A 2010-es évekre esik XVI. Benedek pápa lemondatása és helyettesítése az NWO-gépezet ügynökével, Bergoglioval.

Természetesen ez csak betetőzött egy régen elindult folyamatot, melynek során a valaha szuverén egyház az NWO-gépezet engedelmes kiszolgálója lett. A folyamat a II. Vatikáni Zsinattal indult el, vagy legalábbis a zsinat ennek a folyamatnak egy mindenki számára felismerhető fordulópontja lett.

II. Idézzük fel tőmondatokban, mi is történt a zsinat alatt, és az azt követő évtizedekben

Az ötvenes években Nyugaton példátlan műszaki, gazdasági fejlődést tapasztalhattak meg az emberek, ami természetszerűleg lazította az Istenhez, egyházakhoz fűződő kapcsolatukat. Az egyházban sokan a modernizálásban, a korszellemhez történő igazodásban vélték megtalálni ennek a fellazulásnak ellenszerét.

Így a XXIII. János által összehívott zsinat jelszava az aggiornamento, a „mához való igazodás” lett. A zsinatra a progresszív erők, különösen a német és holland püspökök (Rajnai szövetség) egy jól kidolgozott ütemtervvel és megfelelő segítő háttérrel érkeztek, míg a hagyományos hitet megőrizni szándékozó többségnek fogalma sem volt erről az ütemtervről, így nem is készülhettek föl ellenlépésekre, és olyan technikai háttérrel sem rendelkeztek, mint a progresszív csoport.

Így ennek a progresszív csoportnak sikerült a zsinaton olyan dokumentumokat elfogadtatnia, amelyek alapjaiban rengették meg a kétezer éves katolikus vallást. Az egyház immár nem akarta hangját hallatni az igazság letéteményeseként, hanem úgymond alázattal akarta az emberiséget szolgálni.

A kritikusok egyik fő problémája a zsinati dokumentumok nyelvezete volt, amennyiben számos szöveg kétféleképp (helyesen és hibásan) értelmezhető módon lett megfogalmazva.

Idézzünk néhány mondatot ezekről a dekrétumokról P. Franz Schmidberger tradicionalista pap és teológus tanulmánya alapján (A II. Vatikáni Zsinat időzített bombái).

Az Unitatis redintegratio (Az egység helyreállítása) ökumenizmusról szóló dekrétum szakít az Egyháznak avval a korábban megfogalmazott igényével, hogy a Katolikus Egyház a Jézus által alapított természetfölötti üdv-intézmény.

A nemkeresztény vallásokkal foglalkozó Nostra Aetate (Mi időnk, mi korunk) dekrétum elvtelenül felértékeli a hinduizmust, buddhizmust, iszlámot és a zsidó vallást.

A „Gaudium et spes” (Öröm és reménység) határtalan, korlátlan üdvoptimizmust hirdet, a paradicsom létrejöttét a földön a technika, a tudomány és a haladás által.

A „Lumen gentium” (Nemzetek világossága) dekrétum megkérdőjelezi a pápai tekintélyt hit és erkölcs dolgában.

A zsinatot 1962-ben összehívó XXIII. János pápa 1963 június 3-án meghalt. Utódjának Giovanni Montinit választották VI. Pál néven. Pontifikátusa alatt fogadták el a zsinati dokumentumokat, és változtatták meg a zsinattól függetlenül, de annak szellemében a miseliturgiát 1969-ben. A zsinat szellemében kormányozta az egyházat. Pontifikátusa alatt születtek meg a tradicionalista mozgalmak (Lefebvre érsek, Szent X. Piusz Papi Testvériség). 1978-ban halt meg.
Utódja, I. János Pál pápa is feltehetően ebben a szellemben vezette volna az egyházat – ha lett volna rá lehetősége. De alig harminc napos pápaság után hirtelen meghalt. Nem söpörhetők le minden további nélkül azok a feltételezések, hogy első intézkedéseinek egyikeként a pénzügyekben kívánt rendet tenni, és olyan erők mérgezték meg, akiknek ez nagyon kellemetlenül jött volna.
II. János Pál pápával olyan személy került a pápai trónra, aki belülről ismerte a kommunista rendszert. A zsinat dekrétumait nem kérdőjelezte meg, de hit és erkölcs kérdéseiben igyekezett konzervatív módon kormányozni. Hosszú pápaságának utolsó éveiben a progresszív, modernista erők az idevonatkozó pápai tiltás ellenére már összeszövetkeztek, hogy a következő pápa Jorge Bergoglio személyében az ő emberük lesz (St. Gallen maffia).
Tervüket II. János Pál halála után nem sikerült még kivitelezni, a zsinat idején progresszív, fiatal teológus, Josef Ratzinger lett 2005-ben a pápa XVI. Benedek néven. Benedek teológiai szempontból semmit nem kérdőjelezett meg a zsinati örökségből. A gyakorlati kormányzásban azonban tett gesztusokat a konzervatív erőknek a hagyományos liturgia használatát illetően, illetve igyekezett velük párbeszédet folytatni. Politikailag a mindenre odafigyelő amerikai hatalmi gépezet szempontjából óriási hibát követett el, amennyiben 2006-os Regensburgi beszédében felhívta a figyelmet az iszlám veszélyére, illetve hosszú távon a keleti ortodox egyházakkal történő szorosabb kapcsolatépítést szorgalmazta. A háttérhatalmi gépezet számára ez azt jelentette, hogy Benedek akadályozza (akadályozná) Európa muszlimokkal történő (küszöbön álló) elárasztását, az ortodox egyházakkal történő kapcsolat elmélyítésének szándéka pedig a paranoiás USA gépezet számára egyet jelentett Nyugat- és Kelet-Európa összeborulásával, aminél rosszabbat az USA hatalmi körök nem tudnak elképzelni. Emlékezzünk: Ugyanebben az időben válságról válságra bukdácsol az olasz gazdaság. Az ország ezután az afrikai migránsok beeresztő kapuja lett. Az USA hatalmi körök elhatározták XVI. Benedek eltávolítását, és helyettesítését egy olyan személlyel, akivel kapcsolatban semmi aggodalmuk nem lehetett. Erre 2013-ban egy durva zsarolás után került sor.
Benedek utódja, Bergoglio I. Ferenc pápa néven az NWO ütemterv hűséges kiszolgálója és végrehajtója. Pápaságát eretnek teológiai kijelentések, botrányos megnyilvánulások sorozata jellemzi. Alapvető katolikus dogmákat tagadott nyilvánosan, ami azt jelentette, ha valaha is érvényes volt pápasága, ezekkel a kijelentéseivel automatikusan (ipso facto) kizárta magát az egyházból, és így a pápaságból is. Ezen a helyen csak egy megnyilvánulására emlékeztetünk.

Bergoglio Scalfarival, egy olasz szabadkőművessel folytatott beszélgetése során:

„A halál után nincs büntetés, hanem a lélek kioltása [olaszban: l’annullamento]. Mindenki más részese lesz a boldogságnak az Atya jelenlétében. A kioltott lelkek nem részesülnek ebben az ünnepi lakomában. Testük halálával a lelküknek is vége van.“

https://www.repubblica.it/politica/2015/03/15/news/quel_che_francesco_puo_dire_all_europa_dei_non_credenti-109542750/

III. A Vatikán és a klímarögeszme

Bergoglio trónfoglalása után két évvel adta ki Laudato Si című, bőséges terjedelmű, környezetvédelemmel foglalkozó enciklikáját, amelyben már megjelenik az ’emberokozta éghajlatváltozás tézise (Áldott légy, utalás Szent Ferenc Naphimnuszára).

Az alábbiakban kommentálunk néhány kijelentést az enciklikából.

Első fejezet

Ami közös otthonunkkal történik. (17–61)

Bergoglio a 8. pontban egyetértőleg idézi Bartholomaiosz pátriárkát, aki szerint mindenkinek meg kell bánnia, amit személy szerint ártott a bolygónak, mert „amilyen mértékben valamennyien kis környezeti károkat okozunk”, el kell ismernünk, hogy „kisebb-nagyobb mértékben hozzájárultunk a teremtés elcsúfításához és elpusztításához.”

Kommentárunk ehhez: A katolikus, de bátran kijelenthetjük, az általános keresztény felfogás az, hogy a Föld nem csak úgy magától véletlenül lett, hanem Isten első szándéka az embernek az Ő saját képmására történő teremtése volt, ebből következett a megfelelő élettér megteremtése az ember számára. Ebből nyilvánvaló, hogy létezésünk önmagában nem árt a bolygónak, és nem okoz környezeti károkat.
Nota bene, már kicsit undorunk van attól, hogy akik állandóan bűntudatot igyekeznek bennünk kelteni létezésünk miatt, azok röhögve röpködnek magánrepülőgépeikkel az egyik szabadidős programból a másikba, luxusjachtjaikat 4000 LE-s dízelmotor hajtja meg, és láthatólag nagyon élvezik, hogy ez NEKIK alanyi jogon jár. Bergoglio és Bartholomaiosz nem őket bírálja, nem bennük kívánnak bűntudatot kelteni, hanem a kisemberben.

A Bartholomaiosz-Bergoglio duó a 9. pontban szentségnek nevezi a világot, ami teológiai kérdéseket vet föl.

Bergoglio a 10. pontban egy logikai csavarral az ökológiát tanuló és az ökológia területén dolgozó személyek szent pártfogójának nevezi Assisi Szent Ferencet, függetlenül attól, istenhívők-e az illetők.

A 20-22. pontban Bergoglio figyelmeztet a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok óriási mennyiségére. Ez rendben is van, csakhát itt megint oda jutunk, hogy a kisemberben próbál bűntudatot kelteni, noha a probléma ennél jóval összetettebb.

A 23. pontban Bergoglio rátér az éghajlat neuralgikus kérdésére. Szerinte „Nagyon komoly tudományos konszenzus jött létre arról, hogy az éghajlati rendszer aggasztó felmelegedésével állunk szemben.”

Nos, amióta létezik éghajlat, azóta váltakoznak Földünkön a hideg és meleg időszakok. Bergoglio szerint „Az utóbbi évtizedekben ezt a felmelegedést a tenger szintjének folyamatos emelkedése kísérte.”

Ha Bergoglio azt mondta volna (a tényeknek megfelelően), hogy az utóbbi évezredekben emelkedik folyamatosan a tenger szintje, még helyes is lett volna megállapítása. Ezután Bergoglio óvodás szinten előadja a milliószor megcáfolt kliséket, a legcsekélyebb fáradságot sem szánva arra, hogy tengernyi, az emberi tényező mértékét cáfoló, és a természetes tényezők szerepét bizonyító tanulmányra akár egy fél mondattal kitérjen. Bergoglionak mint képzett vegyésztechnikusnak illene tudnia:
A vízgőzhöz viszonyítva NEM magas a CO2 koncentrációja, a metánt, dinitrogénoxidot meg jobb lett volna, ha meg sem említi. „Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.“ A vegyésztechnikus pontosan tudja: az IR-aktív gázok koncentrációja 120 év alatt 1,778160285 tf-%-ról* 1,79020031 tf-%-ra**, azaz 0,67 %-kal növekedett, de jegyezzük meg, az általunk elfogadott 1,75 tf-%-ú vízgőzkoncentráció ugyan megfelel egy globális átlagnak, de ez az érték úgy a napszakok, mint a földrajzi hely függvényében igen széles határok (0,5 tf-% és 4,5 tf-%) között ingadozik. Az ingadozás (4 %-ot alapul véve) tehát 300-szorosan meghaladja az elmúlt 120 év összes IR-aktív gáz koncentrációváltozását. És ennek az ingadozásnak nulla hatása van egy adott hely átlaghőmérsékletére. Ha pedig az üvegházhatás tényleges mérőszámát, az optikai sűrűséget vizsgáljuk, ugyancsak azt tudjuk megállapítani, hogy mindez nem változik a CO2-koncentráció növekedése következtében.
*IR-aktív gázok (H2O, CO2, CH4, N2O) koncentrációjának összege 120 évvel ezelőtt
**IR-aktív gázok koncentrációjának összege ma.

Ami pedig a konszenzust illeti: Honlapunkon ezt többszörösen megcáfoltuk.

A 24. pontban Bergoglio ördögi kört említ: Szerinte a felmelegedés hatással van a szén körforgására. Nos, szerintünk pont fordítva áll a helyzet. Ha volna komolyabb mértékű felmelegedés, akkor ez éppen hogy csökkentené a tüzelőanyag felhasználást, és ezáltal a CO2 kibocsátást. Elemi ismerethiányról árulkodik a következő megfogalmazás: „Az esőerdők elvesztése súlyosbítja a helyzetet, azok ugyanis enyhítik az éghajlatváltozást.”

Természetesen nem vitatjuk, hogy az esőerdőknek szerepe lehet a csapadék megtartásában, az ökológiai egyensúly fenntartásában. Viszont az esőerdők karbonmérlege zéró. Nulla, ha így jobban érthető. És megint csak: Vegyésztechnikusként illene neki nem ostobaságokat leírni a CO2 tengervizet savanyító hatásáról. Lásd: https://klimarealista.hu/gondolatok-a-klimarol-az-antropogen-klimahatasrol-akh/ III./4,/e, pont

25. pont: „Az éghajlatváltozás súlyos környezeti probléma…”
Mint föntebb említettük, hajlandók vagyunk bajbajutott embertársainkon erőnkhöz mérten segíteni. Hatékony segítség azonban feltételez hatékony, nemzeti tulajdonban lévő gazdaságot. Az 1990 óta folyó szabadrablás pont ezt fűrészelte le Magyarországon. Mi magyarok bérrabszolgák lettünk saját hazánkban. Ügyeljünk továbbá a 25. pont kapcsán: Véletlenül se tulajdonítsunk a természetes éghajlatváltozásnak antropogén okokat. Ez ugyanis emlékeztetne bennünket az azték-maya kultúrára, ahol emberáldozattal próbálták a rossz termést, csapadékhiányt kezelni. Ahelyett hogy vetésforgót alkalmaztak és öntözőrendszereket létesítettek volna.

26. pont: Ebben a pontban a Vatikán átveszi a klímarögeszmések másik súlyos hibáját a bizonyítatlan antropogén okok mellett.

Olyan megoldást igyekszik a világra kényszeríteni, amely bizonyítottan egy légvárépítés. A javasolt megoldások alkalmatlanok a CO2-kibocsátás csökkentésére, azonban nagyon is alkalmasak a klímarögeszmének behódoló országok gazdaságának totális lerombolására, illetve a népesség drasztikus lecsökkentésére. Ha hiányoznak az alapok, a földszint, nem kezdhetek bele az emeleti szint építésébe. Márpedig a mai klímarögeszmés gépezet ezt sulykolja: Szüntesd meg a fosszilis energiatermelést és fölhasználást MOST, hátha megoldódik valamikor a véletlenszerűen rendelkezésre álló, időjárásfüggő (mellékesen háromszoros áron termelő) energiatermelés, illetve tárolás problémája, mely utóbbinak költségei jelenleg sokszorosan meghaladják az energiatermelését, akármelyik tárolási módot is célozzuk meg. https://klimarealista.hu/tag/energiatarolas/

Honlapunkon utalunk rá: Ha az EU-NWO-WEF gépezet által előírt sarokszámokat komolyan vennénk, azaz 2050-ig el szeretnénk érni a netto zéró kibocsátást, akkor

a világnak 2050-ig minden nap meg kellene építenie egy 2 GW-os (vagyis kb. Paks 2-vel egyenlő) teljesítményű atomerőművet ahhoz, hogy elérje a nettó nullát.

(Robert Pielke számításai.)

Azaz soha semmi nem lesz belőle, de ennek a Fata Morgana-nak a követése hozzájárul a nyugati világ gazdaságainak lerombolásához és a fehérbőrű népesség megtizedeléséhez. Más régiók ugyanis abszolút nem fogékonyak a klímarögeszmére. Sajnálatos, hogy Bergoglio és bűntársai mindehhez Assisi Szent Ferenc szép imáját használják fel.

A II. fejezetben (27-31 pontok) Bergoglio tematizálja Földünk ivóvíz-problémáit.

Ezekkel a pontokkal egyet lehet érteni, bár nem tudjuk, mit keresnek egy, katolikus hívek számára készített erkölcsi iránymutatásban. Itt csak annyit szeretnénk megjegyezni, hogy a 3. világban két ország volt, amely sikeres volt a modernizálásban, gazdaságfejlesztésben: Irak és Líbia. Az USA tengernyi vérontás árán mindkét rendszert lerombolta, a vezetőket, Szaddam Husszeint és Muammar Kadhafit meggyilkolta. Különösen Kadhafi volt az, aki nemcsak saját népe életszínvonalának fejlesztésére használta fel okosan a petrodollárokat, hanem nagyszabású tervei voltak a környező államok vízgazdálkodásának, Afrika távközlésének kiépítésére, egy afrikai bankrendszer létesítésére. A szegény, fejlődő országokat sajnálgató, és a fehér emberekben bűntudatot kelteni kívánó Vatikánnak egy szava sem volt ehhez. Innentől fogva: hiteltelen a témában.

III. A biológiai sokféleség elvesztésével foglalkozó 32-42 pontokkal maradék nélkül egyet lehet érteni, itt is úgy gondoljuk, ezeknek inkább tudományos cikkekben, mint pápai erkölcsi útmutatásban van helyük.

Ugyancsak egyet lehet érteni a IV. (Az emberi élet minőségének romlása és a társadalmi hanyatlás), V. (Világméretű egyenlőtlenség), VI. (A válaszok gyengesége) és VII. (Vélemények különbözősége) fejezetben leírtakkal.

Második fejezet

A teremtés evangéliuma (62–100)

A fejezetben Bergoglio szép levezetéseket tár elénk a teremtett világ hitből fakadó védelméről, ennek Ószövetségben megfogalmazott alapjairól. Itt az evolúcióval kapcsolatos kétértelmű megfogalmazással van problémánk:

„81. Az emberi lény, bár evolúciós folyamatokat is feltételez, olyan újdonságot is magával hoz, amely nem magyarázható teljes mértékben más nyílt rendszerek evolúciója alapján.“

Értsük ezt úgy, hogy az ember kicsit magától, véletlenül lett, kicsit Isten teremtette?

A harmadik fejezet (A mindennapi élet ökológiája) figyelmeztet a tudományos és műszaki fejlődésben gyökerező veszélyekre, evvel szintén egyet lehet érteni. Külön kiemeli a szélsőséges emberközpontú szemléletet.

A negyedik fejezet címe: átfogó ökológia.
A szerző ebben kiemeli a közjó elvének fontosságát.

Ennek V. pontja a nemzedékek közötti igazságosságot tárgyalja. Alapvetően helyes, hogy a világot, amit kaptunk az előző nemzedékektől, azt ne rosszabb állapotban adjuk tovább. Azonban a szerző nem tér ki a kérdéskör néhány nagyon fontos vetületére.

Klímarögeszme csak a világ kisebb részén uralkodik (Nyugat)

1, Vannak nemzetek, gazdasági tömörülések, amelyek fittyet hánynak arra, milyen bolygót hagyunk itt magunk után a következő nemzedékre. Ha mi, nyugati országok, társadalmak, a jövőért történő aggodalmunkban nagyon visszafogjuk gazdasági fejlődésünket, az élet átadását, ennek két következménye lesz. Gazdasági téren elveszítjük önállóságunkat, amennyiben hazánk gazdaságát olyan országok és befektetők vásárolják fel, akik épp azáltal gazdagodtak meg, és kerültek olyan pozícióba, hogy iparunkat fölvásárolják, hogy nem törődtek az utánunk jövő nemzedékekkel (Lásd: Kínai beruházások Magyarországon). Extrém esetben pedig a jövőt féltő országok katonai agresszió áldozatává is válhatnak. Ahol ugyanis nincs gazdaság, ott hadiipar és honvédelem sincs.

2, A nyugati kultúrkörben jelenlévő feketék és arabok egyáltalán nem törődnek avval a kérdéssel, hogy milyen világot hagynak itt maguk után. Szaporulati mutatóik jóval magasabbak, mint az őket befogadó fehér társadalmaké. Ebből kifolyólag csak idő kérdése, mikor tűnnek el a fehér nemzetek a Föld felszínéről. Ez semmiféle keresztény ökológiai szemléletnek nem lehet célja.

3, Arra azért vigyázzunk, hogy nagy ökológiai igyekezetünkben nehogy odajussunk, hogy eljön a világvége, mi pedig ott állunk a Jóisten színe előtt, és szembesülünk avval, hogy ő ugyan megteremtette létünk feltételeit, mi azonban tudatosan nem használtuk ezeket a javakat. Kicsit a talentumokkal elszámolni nem tudó, azt elásó ember példája jut eszünkbe róla.

4, Nem tudjuk, mit tartogat számunkra a jövő gazdasági fejlődés területén. Lehet, hogy pár száz év múlva utódaink kacagnak rajtunk, hogy saját kárunkra takarékoskodtunk olyan anyagokkal, amelyeket az akkori, jövőbeni technológia már régen túlhaladt.

5, Ugyancsak legyünk tudatában: A jövő, az emberiség végnapjai az Utolsó ítélet előtt meg vannak írva.

„Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz…
Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok…
Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az világmindenség összetartó erői megrendülnek.”
(Máté 24,7-30)

És ezt semmiféle ökológiai szemlélet nem fogja felülírni.

Bergoglio a 161. fejezetben így fogalmaz: A katasztrófák előrejelzéseit már nem nézhetjük megvetéssel, és nem gúnyolódhatunk rajtuk.

Nos, a jövőre vonatkozó katasztrófa-forgatókönyvek kivétel nélkül megbuktak. Legyen itt szó a Római Klub 1972-es jelentéséről, Paul Ehrlich rémísztő vízióiról, és általában a klímaprognózisokról.

https://klimarealista.hu/megiscsak-osszeeskuves/ (6) pont

https://klimarealista.hu/klimaprognozisok-ot-evtizeden-at-baklovesek-mellefogasok-alaptalan-panikkeltes-ot-evtizeden-at/

https://klimarealista.hu/ujevi-kvizjatekunk-billenopontokrol/

Ötödik fejezet
Tájékozódást és cselekvést segítő szempontok

I. Párbeszéd a környezetről a nemzetközi politikában

Ebben a fejezetben Bergoglio pozitív példaként említi, „egyre erősebb a tendencia, hogy az emberiséget egy népként fogjuk fel, amely egy mindenki otthonául szolgáló házban lakik.”

Mi úgy látjuk, ez egy tetszetős szlogen, amivel a nyugati társadalmakat lehet ámítani. A világ többi részét addig érdeklik csak ugyanis a szép szólamok, ameddig ebből profitálnak. Súlyos dollárokban.

A 165. pont szerint „Tudjuk, hogy a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló technológia nagyon környezetszennyező – különösen a kőszén, de a kőolaj és kisebb mértékben a földgáz is -, ezért fokozatosan és haladéktalanul mással kell helyettesíteni őket.”

Sajnos itt elmaradt, mi az a mi, a többes szám első személy, akik mindezt tudják. Egy biztos, a világ államainak túlnyomó többsége ezt nem így látja. És a nyugati államokban is ez inkább egy, a média által szuggerált narratíva, nem pedig közmegegyezés. Aki ezt így látja, az nem a tudásból, hanem a szándékos tudni nem akarásból merít.

A 168. pontban említett ózon kérdéskör a jól sikerült világméretű átverés és lehúzás iskolapéldája. https://klimarealista.hu/az-ozonlyuk-historiaja/

A 169. pont szerint „Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése őszinteséget, bátorságot és felelősséget követel, különösképpen a leggazdagabb és legszennyezettebb országok részéről.”

A valóság: A törekvés az üvegházhatású gázok mérséklésére a fehér nemzetek gazdaságai tönkretételének leghatékonyabb, végső soron ezen nemzetek felszámolásának hosszútávú eszköze. Hangsúlyozzuk még egyszer: ezeken a nemzeteken kívül senki nem vevő a klímarögeszmére. Így ennek követelése nem bátorságot, hanem elvetemült gonoszságot követel. Megismételjük:

A klímarögeszme valójában ártalmatlan tudományos tévelygés volna, ha a rögeszme követői nem a gazdaság szétverésében, az energiatermelés megdrágításában látnák az egyedüli üdvözítő megoldást a helyzet kezelésére, szemet hunyva afölött, hogy ez a világ kis részét érinti csak, és a többség racionálisan fejleszti gazdaságát, mintha csak sohasem hallott volna az ’emberokozta globális felmelegedésről. Fogékonyak a kérdésre akkor lesznek csak, ha ez pénzt hoz a konyhára. Ha nekik kellene áldozatot hozniuk, akkor rögtön klímatagadókká válnak. Másképp fogalmazva: Nem találkoztunk még olyan klímarögeszméssel, aki a várható káros hatások elleni védelemmel kívánta volna a helyzetet kezelni, mindegyikük a nyugati nemzetállamok gazdaságának lerombolását látja üdvösnek.

A 170. pont szerint
 Mivel az éghajlatváltozás hatásai hosszú ideig érezhetők lesznek, még ha most szigorú intézkedések születnek is, egyes szűkös anyagi helyzetben lévő országok segítségre fognak szorulni, hogy alkalmazkodjanak azokhoz a már most érvényesülő hatásokhoz, amelyek gazdaságukat is befolyásolják. Továbbra is igaz, hogy vannak dolgok, amelyekért közösen, de differenciáltan vagyunk felelősek, egyszerűen azért, mert – amint a bolíviai püspökök mondják – „azok az országok, amelyek hasznot húztak magas fokú iparosodottságukból, amit üvegházhatású gázok tömeges kibocsátása árán értek el, nagyobb felelősséggel tartoznak a problémák megoldásáért is, melyeket okoztak”.

Honlapunkon kifejtjük: A mai, világméretű technikai fejlettségi szintet megalapozó innovációk a 18-20 században elválaszthatatlanok a nyugati világ CO2-kibocsátásától. Mindez korábban elképzelhetetlen jólétet hozott az egész emberiség számára. Nincs ember a harmadik világban, aki hajlandó volna visszamenni a 18. századi fejlettségi szintre cserébe azért, hogy észrevehetetlenül alacsonyabb legyen az atmoszféra CO2-tartalma, ami eleve jórészt természetes eredetű, ráadásul az alacsonyabb CO2-koncentrációk még alacsonyabb termésátlagokat is okoznának. És ez érvényes a bolíviai püspökökre is. https://klimarealista.hu/mennyivel-tartozunk-avagy-ki-tartozik-kinek-es-miert/

A 175. pontban az enciklika egy világtekintély, azaz egy átfogó hatalmi központ (világkormány?) létrehozását sürgeti, amely segít megvalósítani „a teljes körű leszerelést, növeli a békét és a biztonságot, kezességet vállal a környezet védelméért és szabályok keretei között tartja a migráció áradatát.”
Ennyi sok pozitívum láttán elolvadunk a gyönyörtől, és Klaus Schwab jövendölése jut eszünkbe: Semmink nem lesz, és nagyon boldogok leszünk.

V. A vallások, párbeszédben a tudományokkal

Alább látni fogjuk: A Bergolio vezette Vatikán csak az azonos véleményen lévő tudósokkal volt hajlandó párbeszédet folytatni, azokat a tudósokat, akik az éghajlatváltozásnak elsősorban természetes okokat tulajdonítottak, kitessékelték a vatikáni klímakonferenciáról, noha meghívóval rendelkeztek.

Hatodik fejezet
Ökológiai nevelés és lelkiség

Bergoglio szerint „vannak olyan elkötelezett és imádságos keresztények, akik – a realizmus és pragmatizmus ürügyén – nemegyszer kinevetik a környezet miatti aggodalmakat. Mások passzívak, nem határozzák el magukat szokásaik megváltoztatására, és így inkoherenssé válnak. Ökológiai megtérésre van tehát szükségük.”

Mi úgy látjuk, a klímarögeszmés keresztényeknek van szükségük arra, hogy észhez (meg)térjenek, kinyíljon a szemük, egy gigantikus csalás részesei, áldozatai, akik passzívan szemlélik gazdaságuk tönkretételét az éghajlat megmentésének ürügyén, netán még aktív részesei is ennek.

És hogy hogyan néz ki a gyakorlatban a Bergoglio által fennhangon hirdetett párbeszéd, mutatják az alábbi sorok.

Kik segítettek Bergoglionak a nagyon hosszú enciklika megfogalmazásában?

Ott van közöttük a magát ateistának valló német Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber. a Potsdami, Klímakövetkezményeket Kutató Intézet vezetője, a Pápai Tudományos Akadémia tagja.

Két évvel a pápai enciklika megjelenése után 2017. novemberében a Vatikánban egy klímakonferenciát tartottak Health of People and Planet: Our Responsibility – Climate Change, air pollution and health

Az emberi egészség, a bolygó egészsége és a mi felelősségünk – Éghajlatváltozás, légszennyezés és egészség – címmel.

Az előadók között ott volt Jeffrey Sachs, a Columbia Egyetem Föld Intézetének igazgatója, aki már volt az ENSZ gazdasági főtanácsadója. Sachs a túlnépesedés tézisének elkötelezett híve. Azért támogatja az éghajlatváltozás ideológiáját, hogy politikai szinten kényszerítő születésszabályozási intézkedéseket kényszerítsen ki, amelyek természetesen magukban foglalják az abortuszt is.

Jeffrey Sachs mellett felszólalt Sir Partha Dasgupta is. Az indiai közgazdász a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagja, de a Population Matters, az 1991-ben Nagy-Britanniában alapított, „az optimális népességért” küzdő szervezet képviselője is. A szervezetet ezért kezdetben Optimum Population Trustnak is nevezték. Amiről szó van, az a világot benépesítő emberek állítólag „optimális” számának elérése. A kritikusok a Population Matters céljait szarkasztikusan „népességoptimalizálásnak” nevezik, amely célt csak kényszerrel lehet elérni.

E szervezet szerint a világ „optimális” népessége 2,7 és 5,1 milliárd ember között van. Ez azt jelenti, hogy a világ jelenlegi népességét legalább egyharmaddal kellene csökkenteni. A Population Matters szerint minden második ma élő ember az emberiség és a bolygó ellensége. Hivatalosan a „népesség optimalizálását” családtervezéssel és szexuális felvilágosítással kell elérni. Konkrétan azonban a fogamzásgátló és abortusz mentalitást támogatják. Azt, hogy a célul kitűzött milliárdos népességcsökkentést hogyan lehet reálisan, tömeges kényszerítő intézkedések nélkül elérni, a Population Matters nem mondja meg, legalábbis nem nyilvánosan.

https://katholisches.info/2017/08/08/der-klimawandel-und-das-eigentliche-ziel-dahinter-und-schon-wieder-kehren-die-neomalthusianer-im-vatikan-ein/

Ezt megelőzően, 2017 februárjában, a hírhedt Paul Ehrlich amerikai biológus, számos – utóbb hibásnak bizonyult – katasztrófa-forgatóköny, valamint a „The Population Bomb, a népesedési bomba c. 1968-as bestseller könyv szerzője tarthatott előadást a Vatikánban. A könyv morálisan helyesnek nevezte a fogamzásgátlók használatát, és az abortuszt a magasabb cél, a túlnépesedés megakadályozása érdekében.

Paul R. Ehrlich, „Vater” der globalen Geburtenkontrolle, als Gast im Vatikan? – „Was ist los in Rom?” – Katholisches

Kire nem hallgatott a pápa enciklikájának megfogalmazásakor?

Antonino Zichichi professzor, egy nemzetközi hírű tudós – fizikus – 2000 óta a Tudományos Akadémia tagja, aki radikálisan kétségbe vonja a Schellnhuber és társai által a világ éghajlatának előrejelzésére használt matematikai számítási modellek hitelességét. Zichichi az egész klímaváltozási elméletet, amelyet az ENSZ és számos kormány, köztük a német kormány is támogat, átverésnek minősítette.

Két amerikai szervezet A Cornwall Alliance for Stewardship of Creation és a Heartland Institute a pápához fordult. Mindkettő közel áll az USA evangelikális egyházaihoz. 2015-ben az öko-enciklika közzététele előtt Rómában egy petíciót nyújtottak át, amelyet több mint 90 természettudós és teológus írt alá. Ebben kérik a pápát, ne hallgasson a klíma-pánikkeltőkre: A CO2 éghajlatra gyakorolt hatása abszolút jelentéktelen.

Appell an Papst: „Hören Sie nicht auf Panikmacher des Klimawandels” – Katholisches

E-Mails der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften dokumentieren die Feindseligkeit des Vatikans gegenüber der Skepsis gegenüber dem Klimawandel| Nationales Katholisches Register (ncregister.com)

Philippe de Larminat természettudós, aki előbb Nantes-ban, majd Rennes-ben volt egyetemi tanár, hallott a Vatikánban a 2015 április 28-án megrendezett „Védjük a Földet, méltósággal az emberiséget” című vatikáni konferenciáról. De Larminat az egyik legeredetibb gondolkodó a klímaszkeptikusok között. „Changement climatique” című könyvében azt a tézist képviseli, hogy a Nap tevékenysége sokkal nagyobb hatással van a világ éghajlatára, mint amekkora hatással az ember valaha is lehet. Egy ilyen témájú és a meghirdetett szakmai színvonalú vatikáni konferencia minden bizonnyal felkeltette a tudós érdeklődését – számolt be róla a Washington Post.
«De Larminat regisztrált a konferenciára, és jegyet váltott a Párizsból Rómába tartó repülőútra. Öt nappal a konferencia kezdete előtt azonban elektronikus úton küldött üzenetet kapott, hogy nincs számára hely.

A Pápai Akadémia buzgón kiszűrte az összes regisztrált klímaszkeptikust

Mint a tudós megtudta, más kollégák is így jártak. A Pápai Tudományos Akadémia buzgón kiszűrte a regisztrált tudósok közül az összes klímaszkeptikust. „Nem akartak más véleményt hallani” – mondta de Larminat a Washington Postnak.

Úgy tűnik, csak az ’emberokozta globális felmelegedés hipotézis híveinek véleményét akarták meghallgatni, hogy az eltérő vélemények vagy akár a tudományos diskurzus kezdettől fogva nem volt kívánatos. A konferenciát Ferenc pápa öko-encikliája beharangozásának szánták.

A hangsúlyt tehát nem annyira az enciklika szó szerinti tartalmára kell helyezni, mert a papír türelmes, hanem azokra az összefüggésekre, amelyek e dokumentum révén jöttek létre. Ki mit akart előre a pápától, és ki mit ért el, amit akart? Mindenekelőtt, hogy a Szentszék a jövőben hol nem fog többé ellenállást tanúsítani a nemzetközi intézmények keretein belül? A Vatikán volt az, amelynek küldöttsége az elmúlt több mint 20 évben koalíciókat kovácsolt az államok között az élethez való jog és a család védelme érdekében, valamint az abortusz és a túlnépesedés ideológiája ellen.»

Klimaskeptiker von Vatikantagung ausgeschlossen – Andere Meinungen nicht erwünscht – Katholisches

Nota bene: Az eljárás szembemegy Szent Pál tanácsával:
„Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.” (1Tessz 5.22)

Az enciklika itt érhető el magyar nyelven:
LAUDATO SI’ – www.katolikus.hu

2023. október
Király József
okl. vegyészmérnök

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.

 

Print Friendly, PDF & Email