Klímahisztéria, fizika és matematika

Történt, hogy Szarka Lászlótól megjelent egy cikk a Demokratában 2022.07.19-én „Ne félj a széntől” címmel. Az írás a lapnak csak a nyomtatott változatában olvasható. A cikkre közös cikkben reagált Hetesi Zsolt, Németh Zsolt, Vörös Tamás és Ferencz Orsolya.
Hetesi Zsolt fizikus, az ’emberokozta klímaváltozás elmélet legmarkánsabb hazai képviselője. Ferencz Orsolya fizikus, űrkutatási kormánybiztos, szintén gyakran szólal meg éghajlat kérdésekben, persze leginkább csak akkor, ha nem mi teszünk föl neki kérdéseket

Vörös Tamásról kevés adatot találtunk az interneten, feltehetően a Külgazdasági és Külügyminisztérium Energia- és Klímadiplomácia Főosztályának vezetőjéről van szó, szakmai hátteréről nem sokat tudunk.

Ugyancsak bizonytalanok vagyunk Németh Zsoltot illetően, kiről van szó: Németh Zsoltról, a Külügyminisztérium politikai, majd parlamenti államtitkáráról, vagy V. Németh Zsoltról, a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkáráról.

De nem is a nevek a lényeg, hanem a tartalom. A négy szerző munkájának címe:
A klímaszkeptikusoknak nem jön ki a matek | Demokrata

Tudomásunk van róla, hogy a cikkre reagált Szarka László,  Miskolczi Ferenc, Fuggerth Endre és Király József.

Honlapunkon mind a négy hozzászólást közzétesszük. A Demokrata hasábjain eddig csak Szarka László hozzászólása jelent meg, de csak a nyomtatott változatban. Tehát az online felületen olvasható ugyan a négy szerző írása, de még csak egy halvány utalás sincs arra, hogy erre születtek reagálások, és abból egy a lap nyomtatott változatában olvasható.

Jelen alkalommal Miskolczi Ferenc reagálását tesszük közzé változatlan formában.

Klímahisztéria, fizika és matematika
Amerikából hazalátogatva, s észlelve a Hetesi Zsolt, Németh Zsolt, Ferencz Orsolya és Vörös Tamás (továbbiakban a SZERZŐK) a Demokrata folyóirat 2022. augusztusi számában megjelent „A klímaszkeptikusoknak nem jön ki a matek” című írását[1], szeretnék ahhoz néhány megjegyzést fűzni. A cím alapján azt remélné az olvasó, hogy a  SZERZŐK néhány olyan újabb, a földi klímára vonatkozó kvantitatív tudományos eredménnyel rukkolnak elő, amely ténylegesen kételyoszlató. Sajnos semmi ilyesmiről nincs szó. A cikk semmi egyéb, mint a SZERZŐK megingathatatlan hitének megismételt közlése, az IPCC által formába öntött propagandaanyagból vett mazsolázás.
Mint sugárzásátvitellel évtizedek óta foglalkozó fizikus, 2005-ös eredményeim publikálása óta a sommásan kétkedőknek elkereszteltek táborába soroltattam, kéretlenül, függetlenül attól hogy ez majdani deklarációk által erény lesz-e avagy kárhozatos bűn. Tekintettel publikációim kidolgozottságára, valamint a mögöttes mérési adatok tömkelegének aprólékos feldolgozására, a cikk címének nagyképű megfogalmazása alaposan meglepett. Publikált sugárzásátviteli számításaim és a kapcsolatos új planetáris sugárzásfizikai törvények feltárása az utóbbi 15 év során ugyanis semmiféle érdemi kritikát nem kapott; ellenkezőleg: aki belemerészkedett a részleteibe, az elismeréssel szólva fejet hajtott a találtak fölött[2]. Kinyilatkozások azonban voltak csőstül, jobbára abban a szellemben és mélységben [precízebb terminológiával: szellemi-mélységben], amely ezúttal is megmutatta magát. Melyek egyik fémjelzője az a visszatérő számonkérés, hogy vajon miért nem közlöm eredményeimet un. peer-reviewed újságokban (elsikolva afölött hogy ez már több ízben is megtörtént – dokumentált közlési ellehetetlenítési kísérletek dacára[3]) – miközben maguk képtelenek hasonlónak még az árnyékával is előrukkolni. Ennek tükrében lehet ízlelgetni az alábbi állításukban bújtatottak mélységes hiteltelenségét:

„Miközben a tudományos folyóiratokban, azaz a számok nyelvén egységes az álláspont abban a tekintetben, hogy az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott többletüvegházgáz mennyisége okozza a Föld klímájának melegedését, a „klímatagadók” a tudományos viták terepe, a szaklapok helyett a médiában ismételgetik érveiket. Azokat az érveket, amelyek valódi tudományos viták során már elvéreztek. Finoman szólva sem szerencsés az, ha a laikus közönség előtt úgy tűnik, mintha komoly viták zajlanának a tudományos életben a szén-dioxid szerepéről, holott erről szó sincs. Nem valamiféle véleménydiktatúra okán, hanem azért, mert nem születnek komoly, kritikai szűrőkön átment tudományos cikkek, amelyek képesek volnának megcáfolni a tudományos konszenzust. Magyarul a klímaszkeptikusoknak nem jön ki a matek.”

SZERZŐK nem vesznek tudomást a nemzetközi és hazai szakirodalomban az üvegházhatás mibenlétéről folyó heves tudományos vitáról, illetve ignorálják azt; cikkük mellőz mindennemű ütköztetést ill. egybevetést is; így a cikk vértelen ismételgetés abból a kondérból merítve, amely mögött a természettudományokban az érvényességi alapot nélkülöző egységes álláspont igyekszik betölteni a kérlelhetetlenül egyértelmű tartalmú publikációk sajnálatos hiányát. Szarka László akadémikus „A tudomány őszinteségre kötelez” című írásában[4] példákkal is szembesítette a SZERZŐK-et a valós helyzetet felülíró állításaikra vonatkozóan.
SZERZŐK a cikkük címében a velük egyet nem értők fizikai-matematikai ismereteit kérdőjelezik meg. Ahelyett, hogy a cikk zavaros mondanivalójával, étekül odavetett kiragadott ábráival és számaival foglalkoznék (melyek itt nem-részletezett diszkussziója azok tartalmát több mint kérdőjelessé teszi[5]), táblázatos formában impressziót kínálok néhány számszerű alapvető asztronómiai és globális átlagos klíma-paraméterről, és – összehasonlítás végett – érdeklődéssel várom a matematikában és fizikában ön-deklaráltan járatos SZERZŐK saját eredményei releváns szakmai megjelenítését.
Az napállandó – amint tudjuk – központi szerepet játszik a földi klíma kialakításában.
Megtekintésre kínáljuk hát a műholdas alapadatokat mutató és teljesebb képet nyújtó 1. ábrát[6], amely a SZERZŐK vonatkozó ábrájával összevetésben világosan mutatja a műholdas napállandó-adatok szándékos manipulálását. Itt ki kell emelnünk a Föld speciális  helyzetére,
valamint a fluxus-sűrűség és a hőmérséklet dualitására visszavezethető elméleti napállandó jelentőségét:
F0T =1367,95 Wm-2.
N.B.: jelen írásunkban a sugárzásfizika új törvényeinek részletes ismertetésére nincs mód, ahogyan az egyes paraméterek, kifejezések képleteinek ismertetésére sem. Mindezekbe a [7] hivatkozás kínál mélyebb betekintést.

1. ábra Harminc év műholdas napállandó méréseinek összefoglalása [6]. Az empirikus rádiószondákból kapott napállandó (kék nyíl) jól egyezik az 0 F0T elméleti értékkel (barna nyíl), továbbá megegyezik a minimális és maximális napállandók átlagával (barna vízszintes vonal), és jól egyezik a földfelszíni merésen alapuló (széles körben használt) ~1368 Wm-2 értékkel. Minthogy F0T nem terhelt kalibrációs hibákkal, így kitűnő jelölt lehet egy hosszú időtartamra vonatkozó valóban állandó referencia napállandó definiálására.

Az 1. táblázatban könnyen megragadható a 3. és 4. oszlopokban szereplő numerikus adatok különbsége. Ami az elmélet és az empirikus (rádiószondás) méréseken alapuló szimulációk csekély eltérése (~2×10-3  % átlagos relatív hiba). Ami ekként jelzésértékű kellene legyen a SZERZŐK nagyvonalú kijelentését illetően, miszerint a rajtuk kívülállóknak hiányos fizikai-matematikai ismeretei lennének. A fentieken érdemes lenne a döntnöki szerep kisajátítására aspirálóknak [8] elgondolkozni.

1. táblázat

Az 1. táblázatban szereplő paraméterek definícióit itt nem közöljük, részletes bemutatásuk immár könyv-alakban is megtapogatható [7]. A 7-11 sorok a Stefan-Boltzmann törvény alapján a fluxusokból számított ekvivalens feketetest hőmérsékleteket tartalmazzák. Vegyük észre, hogy a 11. sorban a valódi empirikus (rádiószondával mért) felszíni sugárzási referencia hőmérséklet tG =286,064 K, és ez az érték majdnem ~2,7 fokkal alacsonyabb, mint az IPCC, NOAA, USST76 stb. energiamérlegekben használt felszínhőmérséklet.

Látható, hogy a 3. oszlopban szereplő elméleti tG felszínhőmérséklet a CO2 mennyiségétől függetlenül egyértelműen kifejezhető különféle elméleti állandókkal, az F0 napállandóval, valamint a felhőtető izotróp felsugárzásával.

A klímarendszerben a CO2 (és egyéb nem-kondenzálódó üvegház gázok) szerepe véleményem szerint kizárólag az, hogy a derült légkörön akadálytalanul áthaladó, a hidrológiai ciklusban részt nem vevő sugárzási fluxust beállítsa az egész rendszer sugárzási egyensúlya által megkövetelt értékre. Ennek egyenes következménye, hogy a rendszerben elnyelt összes infravörös sugárzás egyenlő a felhőzet felfelé és lefelé történő izotróp kisugárzásának összegével.

Az 1. táblázat sugárzási fluxus, és hőmérséklet adatait több ezer rádiószondás felszállásból számított átlagos légköri szerkezetből az irányfüggő spektrális radianciák szimulációjával határoztam meg. A fluxuskomponensek spektrális eloszlását a 2. ábrán mutatom be.

2. ábra Alapvető spektrális sugárzási fluxusok. Az aktív planetáris felszín sugárzási egyensúlyban van a rendelkezésre álló napsugárzással. Az egész rendszer a légkör tetején sugárzási egyensúlyban van az elnyelt napsugárzással.

Ez az ábra remélhetőleg jobban szemlélteti az átlagos légkör fluxus-szerkezetét, mint a SZERZŐK egyikének (ki tudja milyen légkörre vonatkozó) [1]-be beidézett korábbi ábrája[9].
Látható, hogy tA és tebt hőmérsékletek közel egyelőek, ami a rendszert elhagyó OLRA sugárzás maximális entrópiájára utal. Számításaink szerint az αB Bond-albedó és a rendszer gA normalizált üvegházfaktora gyakorlatilag egyenlő, a relatív eltérés ~0.005 %. Teljesen egyértelmű, hogy a fenti tulajdonságokkal bíró klímarendszer a hidrológiai ciklus révén a CO2-től független stabil sugárzási egyensúlyi állapotban van, amit a bolygó tF = (tG +  σ-1/3)/2 =273,18 K fázishőmérsékletének és a víz hármaspontjának tvíz = 273,16 K majdnem tökéletes egyenlősége igazol.

Nem igazán világos, mit takar a SZERZŐK „klímatagadó” megbélyegzése. Ha ez a klíma változásai ma is megnyilvánuló jelei elvetését jelentené, az rám speciel nem áll. Ha azonban ezt a változást a légköri CO2 szintjének a vitathatatlan megemelkedésével hozzák direkt összefüggésbe – éspedig önkényesre fabrikált, használhatatlan klímamodellezgetések végletesen szóró kimeneteleit szűrve-fölözve IPCC recept szerint – akkor a szemléletek konfrontációja tényleges és erőteljes. Szólamaik ismételgetése szüneteiben SZERZŐK próbaszerűen megkísérelhetnék a kontaktust egy kaotikus dinamikus rendszer általános tulajdonságainak megismerésével, a lokális termodinamikai egyensúly, a Chandrasekhar-féle sugárzási egyensúly, az anizotrópia és a légköri Kirchhoff törvény megértésével… – Hátha nekik (is) „kijön a matek”.
Rögzíteném hát: SZERZŐK nyilvános, primitív és értelmetlen kirohanása a kétkedők tábora ellen semmivel sem vitte előbbre a tudományt, tökéletes időpocséklásnak minősül, és fölösleges feszültséget generál a témával komolyan foglalkozó kutatók közösségeiben. Ha az IPCC katekizmusa szerint klíma-sakkozók mindenáron a nyilvánosság előtt akarnak pszeudo-matekozni, akkor a közvéleményre gyakorolt bódító hatás prolongálható. Ha viszont alaposságra törekednének, úgy minden tudományterületen meg fogják kapni az igazságkereső szakértőktől a jelen cikkben idézett konkrét kvantitatív tényekhez hasonló válaszokat.

2022. december
Miskolczi Ferenc

Referenciák:
[1] https://demokrata.hu/tudomany/a-klimaszkeptikusoknak-nem-jon-ki-a-matek-568565/
[2] a) Zágoni jelentés (az MTA felkérésére): Miskolczi Ferenc kutatási eredményeinek kritikai vizsgálata Beszámoló jelentés. MTA GGKI, 2010, December 1 – 2011 November 30. https://atlatszo.hu/wp-content/uploads/2012/04/Zagoni_MTA_jelentes-11.pdf; b) Van Andel elemzése: Note on the Miskolczi Theory. Noor van Andel, Energy & Environment Vol. 21, No. 4, 2010 277-292pp DOI:10.1260/0958-305X.21.4.277 (https://journals.sagepub.com/doi/10.1260/0958-305X.21.4.277 )
[3] Az ellehetetlenítés anatómiája: Rehabilitációt 1. lábjegyzet (in E. Fuggerth: Utazások a VÍZGAZDA körül (2022 ISBN 978-615-01-4475-7) p401) [online:
https://hitelesseg-szakmaisag.blogspot.com/p/rehabilitaciot.html (ref.2)]
[4] Szarka L.: A tudomány őszinteségre kötelez. Demokrata, 26/34 pp50-51 (2022. augusztus 24.)
[5] Maga a globális felmelegedés szemléltetése ([1] 3. ábrája) hamis, amennyiben tekintetbe vesszük hogy a mérőállomások számottevő hányada környezete az idő előrehaladtával a rohamos beépítések következtében elvárosiasodott, azaz a kívánatos helyett a magasabb-hőmérsékletű mikroklímát szondázza. Kifejtve ld: Connolly R et al. in Research in Astronomy and Astrophysics Vol. 21, No. 6, 2021 doi: 10.1088/1674-4527/21/6/131 ; magyarul: Geomatikai Közlemények, Vol. 24, pp45-128 (http://geomatika.ggki.hu/kozlemenyek/public/files/homepage/GK_XXIV_1_honlap.pdf )
[6] Kopp, G., and Lean, J., L., 2011: A new, lower value of total solar irradiance: Evidence and climate significance. Geophysical Research Letters, Vol. 38, L01706, doi: 10.1029/2010GL045777
[7] Az Éghajlat Önszabályozása. Miskolczi Ferenc klímaelmélete Héjjas István magyarázataival. (Püski Kiadó, 2021, ISBN 978-963-302-328-0)
[8] https://hirtv.hu/ahirtvhirei/ferencz-orsolya-eldontott-kerdes-hogy-a-miskolczi-elmelet-nem-helyes-2540247
[9] Hetesi, Zs., 2017: Néhány megjegyzés a klímaszkepticizmus kapcsán. Magyar Energetika 2017/1, pp18–20 (olvasható: https://vtk.uni-nke.hu/document/vtk-uni-nke-hu/me-klima.original.pdf)

Tetszett a cikk? Amennyiben igen, fejezze ki tetszését a
részünkre nyújtott támogatással 300 Ft értékben.
Bankszámlaszámom: – Király József –
10205000-12199224-00000000 (K&H)
A közleményben kérjük megadni: klímarealista.
Print Friendly, PDF & Email